Міністерство освіти та науки України

Управління освіти та науки Рівненської облдержадміністрації

Управління культури  та туризму Рівненської облдержадміністрації

Рівненський державний гуманітарний університет

Художньо-педагогічний факультет

Кафедра культурології і музеєзнавства

Інститут культурології Національної Академії мистецтв

 33028, м. Рівне, вул. С.Бандери, 12, телефон кафедри (0362) 63.42.62

контактні телефони: 067 803.23.98, 096.541.71.35 e-mail: sergiy_vsv@ukr.net

16-17 листопада 2017 року

відбудеться ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція на тему

Євроінтеграційні процеси в сучасній Україні: культурно-мистецькі аспекти розвитку

До обговорення планується наступна проблематика:

 1. Євроінтеграційні процеси: проблеми та перспективи розвитку.
 2. Культурно-мистецька спадщина України у світовому культурному контексті.
 3. Регіональна культурно-мистецька проблематика як предмет наукового дослідження.
 4. Методологічні і методичні проблеми викладання у вищій школі.
 5. Музеї і бібліотеки як культурний феномен сучасної доби в умовах трансформації.
 6. Освіта і культура в контексті нових суспільних реалій: здобутки і проблеми.
 7. Самореалізація молодого покоління в культурному просторі ХХІ століття.
 8. Нові медіа в Україні як засіб стимулювання культуротворчих процесів в Україні.

Заявки на участь у конференції подавати на кафедру культурології і музеєзнавства РДГУ (м. Рівне, вул. С.Бандери, 12, каб. 46) до 1 листопада 2017 р. Деталі – за вказаними вище телефонами.

У заявці повідомити: прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання для співробітників та прізвище, ініціали магістранта (факультет, спеціальність) і тему доповіді.

Тексти статей (в електронному варіантах), підготовлені згідно з вимогами до наукових публікацій, передати оргкомітету під час проведення заходу або надіслати за вказаною вище адресою. Матеріали конференції будуть опубліковані у вип. № 17 Альманаху «Актуальні питання культурології» (індексується у трьох науко-метричних базах) та фахових, науко-метричних збірниках «Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку»: наук. зб. Вип. 24 («Культурологія») і Вип. 25 («Мистецтвознавство»).

Адреса оргкомітету: Рівненський державний гуманітарний університет, вул. С.Бандери, 12, кафедра культурології і музеєзнавства (каб. 46). Відповідальний за організацію й проведення конференції – проф. Виткалов Володимир Григорович. т. 0362-63.42.62 або вказані вище мобільні.

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ

До Збірників приймаються статті українською, англійською, польською, російською мовами, обсягом до 17 сторінок. Поля – 2х3х2х1,5 см. Редактор: MS Word. Гарнітура: Times New Roman, кегль 14. Міжрядковий інтервал 1,5. Зліва друкується УДК, по центру назва статті великими літерами (жирним шрифтом), у правому полі – прізвище та ініціали автора. Анотації, назва статті, прізвище автора і ключові слова – англійською, російською, українською (600-800 знаків); та англійською (повна сторінка А-4 формату за відповідним зразком), список літератури також подається і транслітерацією. Виконані без урахування вимог статті розглядатися не будуть. Деталі щодо публікації за вказаними вище телефонами та на сайті кафедри «http:// kulturologiya.rv.ua/» у розділі «Наукові збірники».

Оргвнесок за участь у конференції (друк програми, кава-брейк тощо) – 35 грн. надсилати до початку заходу.

 

План

роботи СНТ художньо-педагогічного факультету РДГУ

 на 2017-2018 навчальний рік

Вересень, 2017 року

 1. Організаційні збори. Затвердження кафедральних відповідальних за студентську наукову роботу.

Відп. – доц. Дзюбишина Н.Б., доц.  Виткалов С.В.

 1. Затвердження плану роботи СНТ кафедр та СНТ факультету на 2017-2018 н. р.

Відп. – голови СНТ кафедр, доц. Виткалов С.В.

Жовтень, 2017 року

 1. Затвердження тематики виступів студентів та викладачів кафедр факультету на ХІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Євроінтеграційні процеси в сучасній Україні: культурно-мистецькі аспекти розвитку».

Відп. – голови СНТ кафедр

 1. Консультування з приводу оформлення та подачі друкованих матеріалів до наукових збірників

Відп. – голови СНТ кафедр, доц. Виткалов С.В.

 1. Затвердження тематики дипломних робіт ОКР «Бакалавр – Магістр».

Відп. – завідувачі кафедр, голови СНТ кафедр,

декан факультету, доц.. Дзюбишина Н.Б.

Листопад, 2017 року

 1. Участь у роботі ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Євроінтеграційні процеси в сучасній Україні: культурно-мистецькі аспекти розвитку».

Відп. – голови СНТ кафедр, доц. Виткалов С.В.

 1. Обговорення виступів, що відбулися під час проведення заходу на кафедрах та відбір матеріалів для подання у наукові збірники кафедри культурології і музеєзнавства (або інші наукові збірники ВНЗ України).

Відп. – голови СНТ кафедр

Термін – до 1.12.2017 р.

Грудень, 2017 року

 1. Підготовка інформації про результати студентської наукової робот у 2017 році до звіту кафедр із наукової роботи.

Відп. – голови СНТ кафедр

 1. Підготовка звітів щодо діяльності студентського наукового товариства факультету упродовж року на вчену раду факультету.

відп. – голови СНТ кафедр, доц. Виткалов С.В.

 Січень, 2018 року

 1. Про підготовку до Звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу РДГУ, аспірантів, докторантів, студентів та магістрантів кафедр.

Відп. – голови СНТ кафедр, завідувачі кафедр.

 1. Про стан роботи над дипломними різних ОКР.

Відп. – завідувачі кафедр, голови СНТ кафедр, доц. Дзюбишина Н.Б.

 Лютий, 2018 року

 1. Підготовка доповідей на ХІ міжнародну наукову конференцію молодих дослідників РДГУ. «Наука. Освіта. Суспільство очима молодих». Обговорення студентських виступів та матеріалів статей для подання у науковий збірник.

Відп. – голови СНТ кафедр, доц. Виткалов С.В.

 1. Підготовка до участі у міжкафедральній олімпіаді з культурно-мистецької проблематики, що проводиться кафедрою культурології і музеєзнавства.

Відп. – голови СНТ кафедр, доц. Виткалов С.В.

Березень, 2018 року

 1. Проведення кафедральних Звітних наукових конференцій (за окремим графіком) та підготовка звітів щодо проведення заходу.

Відп. – голови СНТ кафедр

 1. Проведення міжкафедральної олімпіади з культурно-мистецької проблематики.

Відп. – голова СНТ «Афіна», голови СНТ кафедр, доц. Виткалов С.В.

 Квітень, 2018 року

 1. Участь в обговоренні студентських дипломних робіт на засіданнях кафедр.

Відп. – завідувачі кафедри та відп. за СНТ на кафедрах.

 1. Затвердження тематики виступів на ХІ міжнародну наукову конференцію молодих дослідників «Наука. Освіта. Суспільство очима молодих».

Відп. – голови СНТ кафедр, доц.. Виткалов С.В.

 Травень, 2018 року

 1. Участь студентів у роботі Культурно-мистецької секції ХІ міжнародної наукової конференції молодих дослідників «Наука. Освіта. Суспільство очима молодих» та підготовка відповідних звітів до наукового відділу.

Відп. – голови СНТ кафедр

 1. Обговорення результатів підготовки студентських дипломних робіт різних освітньо-кваліфікаційних рівнів..

Відп. – завідувачі кафедр,  голови СНТ кафедр

 Червень, 2018 року

 1. Звіт голови СНТ факультету на вченій раді Художньо-педагогічного факультету про проведену роботу у 2017-2018 навчальному році.

Відп. – доц. Виткалов С.В., голови СНТ кафедр.

 1. Затвердження плану роботи СНТ факультету на наступний навчальний рік

Відп. – голови СНТ кафедр, доц. Виткалов С.В.

Відповідальний за роботу СНТ на Художньо-педагогічному факультеті,                            доц. Виткалов С.В.

План роботи СНТ художньо-педагогічного факультету РДГУ на 2017-2018 навчальний рік обговорено і затверджено на засіданні вченої ради факультету, протокол № 1 від            вересня 2017 року.

Декан факультету                                                                            доц. Дзюбишина Н.Б.

 

І Міжнародна інтернет-конференція  «ХОРЕОГРАФІЧНІ АКАДЕМІЇ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА МИСТЕЦТВА ТАНЦЮ». Програма заходу додається.  програма конференції_кафедри _хореографії_квітень_2017

Звіт кафедри театральної режисури, 2016

Звіт кафедри культурології та музеєзнавства, 2016

Звіт кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, 2016

Звіт кафедри хореографії, 2016