Волошина Лариса Петрівна

старший викладач кафедри хореографії

 1. Волошина Л.П.Вплив хореографічної арт-терапії на формування особистості /Л.П. Волошина // Теоретико-методологічні, медико-біологічні аспекти в хореографії та спорті: метод. посібн. / упорядник О.А. Плахотнюк. – Львів : СПОЛОМ, 2016. – С. 45-51.
 2. Волошина Л.П. Досвід видатних педагогів класичного танцю як основа сучасної хореографічної освіти / Л.П. Волошина / Актуальні питання культурології: Альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культурології та музеєзнавства. – Вип. 16 / за ред.. проф. В. Г. Виткалова. – Рівне: РДГУ, 2016. – С. 153-157.(видання індексується Index Copernicus).
 3. Волошина Л.П. Класичний танець як основний напрям хореографічної освіти у вищій школі / Актуальні питання культурології: Альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культурології та музеєзнавства. – Вип. 18 / за ред. проф. В. Г. Виткалова. – Рівне: РДГУ, 2018. – С. 121-127(видання індексуєтьсяGoogl Scholar).
 4. Волошина Л.П., Лобан Т.Й. Адажіо як засіб формування виконавських здібностей хореографа у вищій школі// Актуальні питання культурології: Альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культурології та музеєзнавства. – Вип. 19 / За ред. проф. В. Г. Виткалова. Рівне: РДГУ, 2019. С. 131-136.
 5. Лобан Т.Й., Волошина Л.П. Методичні аспекти уроку з дисципліни «Теорія та методика викладання джаз-модерн танцю» // Актуальні питання культурології: Альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культурології та музеєзнавства. – Вип. 19 / За ред. проф. В. Г. Виткалова. Рівне: РДГУ, 2019. С. 126-131.

 

Гордєєв Володимир Анатолійович

Кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри хореографії

 

 1. Гордєєв В.А Лексика українського народного танцю як предмет наукового дослідження. Вісник міжнар. словянського ун-ту «Харків». Серія «мистецтвознавство». Харків, 2007. Т. X № 1. С. 30–31
 2. Гордєєв В. А Танцювальний фольклор Полісся. Вісник між нар. слов’янського ун-ту «Харків». Серія «мистецтвознавство». Харків, 2010. Т. XIII. № 2. С. 22–25.
 3. Гордєєв В. А Формування регіональних танців українського Полісся та взаємовплив національних культур сусідніх народів. Вісник Львів. нац. ун-ту. Серія «мистецтвознавство». Львів: Нац. ун-т ім. І. Я. Франка, 2012. Вип. 11. С.244 – 248
 4. 4. Гордєєв В. А Формування структурно-образних та символічних особливостей хореографічної лексики українського народного танцю. Українська культура. Минуле, сучасне, шляхи розвитку. зб. Напрям «Мистецтвознавство». Рівне: РДГУ, 2018. Вип. 28. С. 213-222 (Index Copernicus, Googl Scholar, Соsmos (США), РИНЦ, Googl Scholar).
 5. 5. Гордєєв В. А Лексика народних танців Рівненського Полісся у контексті народної хореографічної культурі України. Часопис Народознавчі зошити – 2019. № 1 (січень-лютий) двомісячник Нац. акад. наук України. Серія «Мистецтвознавство». Львів. С. 253-258 (Googl Scholar).
 6. Гордєєв В. А. Рівненське Полісся як самобутній і архаїчний культурний регіон України: хореографічна складова мистецької спадщини. Культура України. Серія «Мистецтвознавство». Харків: ХДАК, 2019. С. 135-143 (World Cat, Index Copernicus, Googl Scholar, РИНЦ, BASE).
 7. Gordeyev V. Тhe historical-geographical and ethnographic factors of formation of the polissya`s folk choreographic culture. Rivne State University of the Humanities. 2019. Issue 30. Р. 57-69. Google Scholar, РИНЦ, Index Copernicus, «Cosmos», «Research Gate».
 8. 8. Гордєєв В. А Взаємовплив на формування танцювальної лексики Полісся. Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. 2014. №№ 11–12 (November – December) Austria Vienna. С. 55-58
 9. Гордєєв В. А Танець та духовність традиційної української народної обрядової культури. Духовність українства XXI століття. Зб. наук. пр. Кіровоград ВНЗ ВМУРоЛ «Україна», 2006. Вип. 10. С. 87–90

        

Горбачук Роксана Любомирівна

доцент кафедри хореографії

 

 1. Горбачук Р.Л. Танець модерн (сучасний танець). Характеристика та технічні принципи. Українська культура. Минуле, сучасне, шляхи розвитку. Напрям «Мистецтвознавство». Рівне: РДГУ, 2018. Вип. 28. С. 196-201. 313 с. (видання індексується Index Copernicus, Googl Scholar, РИНЦ).

 

Гордєєва Ольга Юріївна

викладач кафедри хореографії

 

 1. Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю (вправи біля станка 1-4 рік навчання) для підготовки фахівців галузі знань 02 Культура і мистецтво спеціальності 024 Хореографія: навч.-метод. посібник / Уклад. О. Ю. Гордєєва. – Рівне: РДГУ, 2018. – 217 с.

 

2.Гордєєва О.Ю. «Специфіка роботи педагога балетмейстера в дитячій аматорській хореографічній студії» Педагогіка вищої та середньої школи: зб.наук. праць. – Вип. 26: Мистецька освіта в Україні (теорія, методи, технології) / редкол.: В.К. Буряк (гол. ред.) та ін. – Кривий Ріг: КДПУ, 2009. – 427 с.

 1. Гордєєва О.Ю. « Дитячий хореографічний колектив та його роль у фізичному розвитку дитини» Актуальні питання культурології: Альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культурології: У 2-х т. – Вип.10/ За ред. проф. В.Г. Виткалова. – Рівне: РДГУ, 2010. – Т.2. – 233 с.
 2. Гордєєва О.Ю. «Проблеми підготовки педагогів-балетмейстерів дитячих хореографічних колективів у вищих навчальних закладах» Наука, освіта, суспільство очима молодих: Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції студентів, педагогів, психологів та молодих науковців. Частина 1. Психолого-педагогічний напрям. – Рівне, 2010. – 200 с.
 3. Гордєєва О.Ю. «Психолого-педагогічні чинники навчальної взаємодії балетмейстера й учня» Наукові записки. Серія «психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип. 19. – 268 с.
 4. Гордєєва О.Ю. «Педагогічні умови формування професійної кваліфікаційної майстерності майбутнього педагога-балетмейстера»// Вісник Львівського університету. Серія «Мистецтвознавство» вип.12 с. 491-499
 5. Гордєєва О.Ю. «Основні чинники підвищення професійної майстерності майбутнього педагога-балетмейстера» Творчі пошуки в галузі мистецтва та художньої освіти: традиції, сучасність та перспективи: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції.- Луганськ: ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2014. – 320 с.

8.Гордєєва О.Ю. «Особливості формування педагогічних компетенцій у майбутнього хореографа у процесі фахової підготовки»  Інноваційна педагогіка науковий журнал – Вип. 9. – Одеса : ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», 2019 . – 125 с.

 1. Гордєєва О.Ю. Легка І.П. Хореографічний колектив як соціокультурний чинник формування та розвитку творчих здібностей особистості / О.Ю. Гордєєва, І.П.Легка //Актуальні проблеми культурології: Вип. 19/ За ред. проф.В.Г. Виткалова. – Рівне: РДГУ, 2020.
 2. Участь в Міжнародному конгресі CID UNESCO Congress Lviv Section of CID UNESCO з доповіддю «Екзерсис біля опори як система підготовки виконавця в народно-сценічному танці: методичний аспект» та майстер-класом, м. Львів, 09-11 серпня 2019 року.

 

Гриценюк Роман Анатолійович

доцент кафедри хореографії

 

 1. Гриценюк Р.А. Корекція порушень постави за допомогою спорту та бальних танців / І. Григус, Н. Нестерчук, Р. Гриценюк, С. Рабченюк, В. Зуков // Журнал “Медичні перспективи” Випуск 25, № 1 (2020) / КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА С. 174-184. (журнал індексується вІндексі цитування нових джерел Web of Science).
 2. Гриценюк Р.А. Психологічні аспекти формування особистості спортсменів-танцюристів / Н.Є. Нестерчук, Р.А. Гриценюк, С.В. Рабченюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт: зб. наук. Праць. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. Вип. 2 (108).

С. 115-122. (видання індексується Index Copernicus).

 1. Гриценюк Р.А. Специфікація сальси як хореографічного феномену в контексті світового соціокультурного простору // Мистецтвознавчі записки 2020 №37
 2. Гриценюк Р.А. Бачата як соціальна танцювальна практика другої половини ХХ ст.: стилістичні особливості // Вісник КНУКіМ, 2020. № 42
 3. Гриценюк Р.А. Соціальні танці в соціокультурному просторі ХХІ ст.: спортивно-змагальний аспект // Культура і мистецтво у сучасному світі, 2020. № 21

 

 

Зань Люція Ахатівна

старший викладач кафедри хореографії

 

 1. Класичний танець: Навчально-методичний посібник для шкіл з хореографічним напрямком освіти. Програма навчання 1-10 рівнів / Упоряд. 1-3 рівнів В.В. Шингер, 4-10 рівнів Л.А. Зань. – Рівне: РДГУ, 2019. – 366 с.

                    

Легка Ілона Павлівна

старший викладач кафедри хореографії

 1. Легка І.П. Фундаментальні принципи обробки танцювального фольклору та методи їх використання в народно-сценічній хореографії / Актуальні питання культурології: Альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культурології та музеєзнавства. – Вип. 18 / за ред. проф. В. Г. Виткалова. – Рівне: РДГУ, 2018. – С. 160-164. – 233 с. (видання індексується Googl Scholar).
 2. Легка І. П., Гордєєва О. Ю. Хореографічний колектив як соціокультурний фактор формування та розвитку творчих здібностей особистості / Актуальні питання культорології: Альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культурології та музеєзнавства. Вип. 19 / за ред. проф. В. Г. Виткалова. – Рівне: РДГУ, 2020. (видання індексується Googl Scholar).

Лобан Тетяна Йосипівна

викладач кафедри хореографії

 1. Лобан Т.Й. «Анатомія танцю як складова у підготовці майбутнього хореографа» / Т. Й. Лобан // Альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культорології: «Актуальні питання культорології». – Рівне, 2016. – Вип. 16. – С. 115-119.
 2. 2. Лобан Т.Й. «Хореографічний спадок Моріса Бежара в контексті сучасного мистецтва танцю» / Т. Й. Лобан // Альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культорології: «Актуальні питання культорології». – Рівне, 201 – Вип. 18. – С. 211-215.
 3. 3. Лобан Т.Й. Волошина Л.П. «Методичні аспекти уроку з дисципліни Теорія та методика викладання джаз-модерн танцю» / Т. Й. Лобан Л.П. Волошина // Альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культорології: «Актуальні питання культорології». – Рівне, 201 – Вип. 19. – С. 83-87.
 4. Волошина Л.П. Лобан Т.Й. «Адажіо як засіб формування виконавських здібностей хореографа у вищій школі» / Т. Й. Лобан Л.П. Волошина // Альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культорології: «Актуальні питання культорології». – Рівне, 2019. – Вип. 19. – С. 131-136.

Манелюк Дмитро Іванович

викладач кафедри хореографії

 1. Манелюк Д.І. Розвиток вітчизняного фестивального руху: історіографічний аспект. Культура України. Серія «Мистецтвознавство». Харків, 2019. № 63. ISSN 2410-5325. С. 229-240. (видання індексується WorldCat, Index Copernicus,  Googl Scholar, РИНЦ, BASE).
 2. Манелюк Д. І.,Кучина Н. І., Глущук О. Г.Проблеми і перспективи розвитку сучасної культурно-дозвілєвої сфери: вітчизняний досвід. Warsaw:RS Global, 2020,№2(54), vol.1, ISSN 2413-1032. С.54-59. ( World Science,DOI:https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws)
 3. Манелюк Е.В. Манелюк Д.І. Навчально-методичний посібник «Танець» для студентів I-IV курсів напряму підготовки 6.020201 «Театральне мистецтво» /Е.В. Манелюк, Д.І. Манелюк. – Рівне: РДГУ, 2015. – с. 223 (рекомендовано до друку навчально-методичною радою РДГУ, протокол №5 від 25 травня 2015 р.). Авторський внесок 50%.
 4. Манелюк Е.В. Манелюк Д.І. Навчально-методичний посібник «Історико-побутовий танець: теорія та методика викладання» для студентів вищих навчальних закладів / Е. Манелюк, Д. Манелюк. – Рівне: РДГУ, 2018. – 136 с. (рекомендовано до друку навчально-методичною радою РДГУ, протокол №6 від 27 червня 2018 р.). Авторський внесок 50%.

        

Манелюк Елла Валеріївна

викладач кафедри хореографії

 1. Манелюк Е.В. Фестивальна практика Рівненщини періоду державної незалежності. Культура України. Серія «Мистецтвознавство». Харків, 2019. № 63. ISSN 2410-5325. С. 241-252. (видання індексується WorldCat, Index Copernicus,  Googl Scholar, РИНЦ, BASE).
 2. Манелюк Е.В. Організаційні особливості проведення багатожанрового фестивалю-конкурсу мистецтв АртЦентр талантів» м. Рівне. Серія «Мистецтвознавство». Харків, 2019. № 66. ISSN 2410-5325. С. 158-167. (видання індексується WorldCat, Index Copernicus, Googl Scholar, РИНЦ, BASE).
 3. Манелюк Е.В. Манелюк Д.І. Навчально-методичний посібник «Танець» для студентів I-IV курсів напряму підготовки 6.020201 «Театральне мистецтво» /Е.В. Манелюк, Д.І. Манелюк. – Рівне: РДГУ, 2015. – 223 с. (рекомендовано до друку навчально-методичною радою РДГУ, протокол №5 від 25 травня 2015 р.). Авторський внесок 50%.
 4. Манелюк Е.В. Манелюк Д.І. Навчально-методичний посібник «Історико-побутовий танець: теорія та методика викладання» для студентів вищих навчальних закладів / Е. Манелюк, Д. Манелюк. – Рівне: РДГУ, 2018. – 136 с. (рекомендовано до друку навчально-методичною радою РДГУ, протокол №6 від 27 червня 2018 р.). Авторський внесок 50%.

 

Маркевич Лариса Анатоліївна

Кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри хореографії

 1. Маркевич Л.А. Від історичної генези балетної форми до театрально-сценічного коду національної балетної вистави. Актуальні питання культурології. Альманах наук. т-ва «Афіна» кафедри культурології і музеєзнавства: зб. наук. пр. Рівне : РДГУ, 2018. Вип. 18. С.136-145. (видання індексується Index Copernicus, Googl Scholar, РИНЦ).
 2. 2. Маркевич Л. А. До питання про модернізацію художньої мови балетних вистав 60-80 років ХХ століття. Українська культура. Минуле, сучасне, шляхи розвитку. Напрям «Мистецтвознавство». Рівне : РДГУ, 2018. Вип. 26. С. 75-83. (видання індексується Index Copernicus, Googl Scholar, РИНЦ).
 3. 3. Маркевич Л. А. Зовнішні та внутрішні впливи на еволюцію художньої мови українського балету в другій половині ХХ століття. Культура України. Серія «Мистецтвознавство». Харків, 2019. № 63. ISSN 2410-5325. С. 175-185. (видання індексується WorldCat, Index Copernicus, Googl Scholar, РИНЦ, BASE).
 4. 4. Маркевич Л. А. Розвиток хореографічної мови української балетної вистави у першій половині ХХ століття. Культурологічна думка. Київ : НАМУ, 2019. Вип. 15. С.59-67. (видання індексується Googl Scholar).
 5. Markevych L.New features of artistic language of classical dance in 20-30 of ХХ century as choreographers’ search results. Ukrainian culture: the past, modern ways of development. scientific journals. Branch : Art Criticism Rivne State University of the Humanities. 2019. Issue 30. Р. 75-83. Google Scholar, РИНЦ, Index Copernicus, «Cosmos», «Research Gate».
 6. Маркевич Л.А. Мистецтво балетмейстера. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 024 Хореографія освітнього ступеня «Бакалавр» / Уклад. Л.А. Маркевич. – Рівне: О. Зень, 2019. – 164 с. ISBN 978-617-601-270-2.
 7. Захист дисертаційного дослідження за спеціальністю «Теорія та історія культури» (мистецтвознавство) на тему: «Трансформація системи художньої мови української національної балетної вистави в 20-80 роках ХХ ст.»

Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Диплом : ДК № 055128 від 16.12.2019 р.

 

Шингер Віталій Вікторович

викладач кафедри хореографії

 1. Класичний танець: Навчально-методичний посібник для шкіл з хореографічним напрямком освіти. Програма навчання 1-10 рівнів / Упоряд. 1-3 рівнів В.В. Шингер, 4-10 рівнів Л.А. Зань. – Рівне: РДГУ, 2019. – 366 с.

 

Рабченюк Сергій Віталійович

старший викладач кафедри хореографії

 1. Grygus I., Nesterchuk N., Hrytseniuk R., Rabcheniuk S., Zukow W. Correction of posture disorders with sport and ballroom dancing. Medicni perspektivi. 2020; 25(1):174-184. DOI: https://doi.org/10.26641/2307-0404.2020.1.200418 – Web of Science
 2. Рабченюк С.В. Концепція фізичного виховання з урахуванням особливостей підліткового періоду / Н.Є. Нестерчук, Д. Скальскі, М.І. Євтух, С.В. Рабченюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт: зб. наук. Праць. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018.- Вип. 11 (105). – С. 95-100.
 3. Рабченюк С.В. Психологічні аспекти формування особистості спортсменів-танцюристів / Н.Є. Нестерчук, Р.А. Гриценюк, С.В. Рабченюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт: зб. наук. Праць. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019.- Вип. 2 (108). – С. 115-122.
 4. Рабченюк С.В. Особливості фізичного виховання дітей дошкільного віку / С.В. Рабченюк, І.С. Подолянчук, І.О. Осіпчук, М.Г. Ригун, О.А. Чернієнко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт: зб. наук. Праць. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019.- Вип. 5 (113). – С. 105-109.

 

Самохвалова Алла Василівна

Старший викладач кафедри хореографії

 1. Самохвалова А.В. Поліські побутові танці (історія трансформації) / А.В. Самохвалова //Дослідження та збереження традиційної культури Полісся (1994-2014): Здобутки й перспективи: збірник матеріалів міжнародної науковопрактичної конференції [упор. О. Васянович], м. Київ; ДНЦЗКСТК, -2015р.- С.195-204.
 2. Самохвалова А.В. Хореографічний фольклор Рівненського Полісся (за матеріалами польових досліджень)/А.В. Самохвалова//Культурна спадщина України: сталий розвиток і національна безпека: 36 наукових праць за матеріалами міжнародної наукової конференції, 20 квітня 2017 р., Київ/Український центр культурних досліджень. – Київ: НАККіМ, 2017. – 256 с. – С. 119-123.
 3. Самохвалова А. В. Арт-терапія поліською полькою / А. В. Самохвалова Кінезіологія танцю та складно-координаційних видів спорту: III частина: навчально-методичний посібник / упорядник О.А. Плахотнюк. – Львів, 2019 – 184 с. – С. 26 -33.
 4. Самохвалова А.В. Поліська полька: сценічне втілення народної традиції / А. В. Самохвалова / Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 травня 2019 року / Херсонський державний університет. – Херсон: ХДУ, 2019. – С. 144-149.
 5. Самохвалова А.В. Українські соціальні танці – радість, що дарує рідна культура / А.В. Самохвалова / Український та Європейські мистецькі простори: історія, теорія, практика. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю , 23-24 жовтня 2019року /Рівненський державний гуманітарний університет, кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Instytut sztuk pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – Рівне: РДГУ, електронне видання.

6.SamohvalovaAlla.Choreographical arts as a mean ofintegration of student youtn to evropean space/SavchinLilia, SamohvalovaAlla/ WORLD SCIENCE 4(56).April, 2020, Warsaw, Poland.p.8-14.