Виткалов Володимир Григорович є членом ради факультету, вченої ради РДГУ, членом Спеціалізованої вченої ради при Київському національному університеті культури і мистецтв (з 1997 року по 2009 р.), неодноразово призначався членом експертних комісій та офіційним опонентом під час захисту дисертаційних досліджень у Ленінградському державному інституті культури, Київському національному університеті культури і мистецтв, Полтавському національному університеті ім. В.Короленка; член Фахової ради з питань культури і мистецтв МОН України, член Експертної ради Державної Акредитиційної Комісії (ДАК МОНУ) з питань освіти, культури і мистецтва та (з 2007 року по т. ч.), Експертної ради ДАК МОНУ з питань культури, мистецтва і туризму (з 2008 р. по т. ч.), заступник Голови Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, член підкомісії з культурології. Керівник багатьох захищених дисертаційних досліджень. Входить до складу Міжнародної благодійної організації «Міжнародний фонд Національної академії мистецтв України». Член журі Міжнародних фестивалів студентської естрадної пісні «На хвилях Світязю» (смт. Шацьк) та керівник Круглих столів з питань розвитку народної культури, проведених у рамках цього фестивалю (2010-2012 р.) та член журі ХV-ХVІІІ міжнародних фестивалів дитячої творчості «Золотий лелека» (Миколаїв, Рибаковка, 2011-2015 рр.). Науковий консультант Міжнародного фестивалю духовної музики «Блага вість Пересопниці» (2011 р.), автор всіх його інформаційних матеріалів.

Закінчив Уманську державну музичну школу № 1, державне музичне училище ім. П.Демуцького (1973 р.), Рівненський факультет Київського державного інституту культури (1977 р., відтоді – працює в РДІК-РДГУ), аспірантуру Ленінградського державного інституту культури (1986 р.), достроково захистив дисертацію.

Він – неодноразовий учасник Всеукраїнських семінарів із питань підготовки магістрантів у сучасній вищій школі (Львів, НУ «Львівська політехніка», 2002 р.), викладання дисциплін «Історія України» та «Історія української культури» (Київ, НТУ «Київська політехніка», 2010 р.), фахових семінарів, обласних нарад педагогічних працівників тощо.

 За цей період він брав участь у ліцензійній та акредитаційній експертизі багатьох вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації, розробці Державних стандартів освіти зі спеціальностей «Документознавство», «Культурологія» у складі відповідних комісій МОНУ; він входить до складу «Банку експертів» МОН України, член редколегій: енциклопедичного видання «Пам’ятки культури Рівненщини», фахового наукового збірника «Вісник Маріупольського державного університету». Упорядник і головний редактор двох наукових збірників «Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку»: наукові записки РДГУ та «Актуальні питання культурології»: альманах наукового товариства «Афіна». Учасник науково-практичних конференцій у ВНЗ Москви, Ленінграду, Барнаулу, Тюмені, Челябінська, Києва, Одеси, Львова та ін. Призначався неодноразово Головою Державних екзаменаційних комісій у Краматорському економіко-гуманітарному інституті, Волинському національному університеті ім. Лесі Українки, Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету, Вінницькому коледжі менеджменту і бізнесу, Національному університеті «Острозька академія», Маріупольському та Херсонському державних університетах та фактично в усіх училищах культури і мистецтв західного регіону України.

Крім цього, упродовж декількох останніх років (2007-2009 рр.) він – науковий консультант рівненського відділення Малої академії наук. Має 243 опублікованих наукових та науково-методичних праці, у т. ч. 5 монографій (одну у співавторстві) та хрестоматію (у співавторстві). Розробив дисципліни: «Самодіяльна художня творчість: історія, теорія, методика організації», «Клубні самодіяльні об’єднання», «Теорія культури», «Українська культура», «Сучасна українська культура», «Сучасна регіональна культурна практика» та їх повноцінне методичне забезпечення. У ВНЗ із 1977 року. Автор багатьох рецензій на монографії, навчальні посібники, навчальні програми, збірники тощо. Член редколегій періодичних наукових вісників у Маріупольському державному університеті, в Рівненському та Волинському ОЦНТ. Автор численних відгуків, рецензій на наукові праці у науковій періодиці України. Матеріал про діяльність проф. Виткалова В.Г. розміщено в Біобібліографічному покажчику (Рівне: РДГУ 2013. – 101 с.), Вікіпедії та інших довідниках. Відзначений двома Грамотами Рівненської обласної ради (1987, 2013 рр.), обласної державної адміністрації (1999 р.), Міністерства культури України (1999, 2013 рр.), МОН України, ректорами окремих ВНЗ та ін.

Виткалов Сергій Володимирович – народився 20 квітня 1987 року у м. Рівне у родині службовців. Закінчив Рівненську загальноосвітню школу № 23 (2004 р.), Рівненський державний гуманітарний університет (2009 р.) за спеціальністю «Економічна кібернетика», спеціалізація «Комп’ютерні технології в економічних системах» із кваліфікацією «Економіст», Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету (2009 р., диплом з відзнакою) за спеціальністю «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво» з кваліфікацією «Мистецтвознавець. Викладач образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва» (ІІІ призер всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Теорія та історія культури», Сумський ДПУ ім. А.Макаренка, квітень 2008 р.); аспірантуру (д. ф. н.) Київського національного університету культури і мистецтв за спеціальністю 26.00.01 «Теорія та історія культури» (достроково, січень 2010-30.05.2011 р.).

9.06.2011 р. на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.807.02КНУКіМ захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Тема докторської дисертації затверджена вченою радою КНУКіМ (протокол № 13 від 28.12.2015 р.).

4.12.2018 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.005.02 НМА України ім. П.І. Чайковського захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора культурології за спеціальністю 26.00.01 «Теорія та історія культури».

Із 1.09. 2009 р. – викладач, із 1.09. 2011 р. – старший викладач, із 10.04. 2012 р. – доцент кафедри культурології (атестат від лютого 2015 р.), із 1.04.2019 р. – професор кафедри культурології і музеєзнавства РДГУ.

Викладає дисципліни «Українська культура», «Методика організації культурологічних досліджень», «Історія музейної справи», «Історіографія культури України», «Теорія музейної справи», «Музеї України і світу» на трьох спеціальностях кафедри та курс «Історія української культури» на усіх спеціальностях факультету Документальних комунікацій і менеджменту РДГУ (з 2009 р. по т. ч.), Економіко-технологічному коледжі НУВГіП (2012-2013 рр.), Одеській національній музичній академії ім. А.В.Нежданової (з 2019 р.), а також курс «Охорона праці в галузі» (2013-2014 рр.) на Художньо-педагогічному факультеті.

Член Спеціалізованих учених рад Д.26. Одеської національної музичної академії ім. А.В.Нежданової та Д.26. Київського національного університету культури і мистецтв із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальністю 26.00.01 «Теорія та історія культури» (з 2019 р.). Тричі брав участь у якості офіційного опонента у засіданнях Спеціалізованих учених рад КНУКіМ (2013-2017 рр.). Підготував 40 відгуків на автореферати дисертаційних досліджень для спеціалізованих учених рад Ін-ту проблем сучасного мистецтва НАМУ, НПУ ім. М.П.Драгоманова, КНУКіМ, НАКККіМ, НМАУ ім. П.І.Чайковського, Таврійського НУ ім. В.І.Вернадського та ін., а також рецензії на навчальні й навчально-методичні посібники співробітників ХНУ ім. В.Н.Каразіна, Вінницького національного технічного університету, що отримали відповідні грифи МОН України.

Здійснює керівництво підготовкою дисертаційних досліджень пошукувачів кафедри Корольчук О.Л. (Луцьк) і Горох Г.С. (Рівне).

Заступник Голови та відповідальний секретар (2012-2016 рр.), головний редактор (із 2017 р.) двох періодичних науко-метричних і фахових збірників за напрямами «Мистецтвознавство» та «Культурологія» – «Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку» (з 2016 р. – спільний видавничий проект кафедри культурології і музеєзнавства РДГУ й Інституту культурології НАМ України) та Альманаху наукового товариства «Афіна» кафедри культурології і музеєзнавства РДГУ – «Актуальні питання культурології», зареєстрованих у Парижі (Франція), що індексуються у науко-метричних базах Index Copernicus, (Польща), «Cosmos» (США), «Research Gate» (Німеччина). РИНЦ (РФ), Google Scholar. Відповідальний за перереєстрацію цих збірників та введення їх до міжнародних науко-метричних баз даних (із 2015 р.).

Член редколегій фахового, науко-метричного збірника «Культурологічна думка» Інституту культурології НАМ України, науко-метричного Вісника Маріупольського державного університету серій «Культурологія», «Філософія», «Соціологія» (з 2019 р.), збірника матеріалів міжнародних наукових конференцій молодих дослідників РДГУ «Наука. Освіта. Суспільство очима молодих» (із 2016 р.), керівник її культурно-мистецької секції.

Член Банку експертів МОН України. Брав участь у 9 акредитаційних та ліцензійних експертизах освітньо-професійних програм ВНЗ України: Київ (КНУКіМ, КУК, Ін-т соціальних і культурних зв’язків ім. кн. Ольги), Чернівці, Дніпро, Херсон, Миколаїв, 2013-2018 рр.

Брав участь у 80 наукових симпозіумах та конференціях, з яких 18 – міжнародних (Ягеллонський ун-т (Краків); Інститут ім. В.Jañskiego (Варшава),  Білоруський держ. ун-т культури і мистецтв, Ін-т мистецтвознавства, етнографії і фольклору ім. К.Кропиви НАН Білорусі, Національний Інститут стратегічних досліджень (НАНУ), КНУКіМ, НАМУ, НАКККіМ, ХДАК, ОНПУ, СНУ ім. Лесі Українки тощо), 35 – Всеукраїнських, 4 – міжвузівських, решта – регіональні та загально університетські. Ним сформовано окремий напрям досліджень в РДГУ – регіональна культурна практика: історичний контекст.

Співорганізатор 23 Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій, низки звітних, а також наукових заходів, проведених на базі Обласної наукової бібліотеки (10-11.09.2010 р.), КЗ «Рівненських ОЦНТ-РОКМ» (14-15.09.2015 р.) і ін.; керівник секцій багатьох міжнародних, всеукраїнських і звітних наукових зібрань.

Керівник студентського наукового дослідження, що брало участь у всеукраїнському конкурсі (Ю.Янишевська, ХДАДіМ, 2016 р.).

Автор понад 240опублікованих наукових та науково-методичних праць, у т. ч. двох одноосібних монографій, які отримали 27 схвальних відгуків у спеціальній науковій періодиці і регіональній пресі; розділу (у співавторстві) у монографічно-довідниковому виданні, розділу у колективній монографії, трьох одноосібних навчально-методичних посібників із питань регіональної культурної практики, української культури, історіографії культури України з грифом РДГУ (32,5 др. а.), 1 навчально-методичного посібника (у співавторстві), а також 170 наукових статей, з яких понад 110одноосібних. 85 із них опубліковані у фахових, 27 у науко-метричних виданнях провідних ВНЗ Одеси, Харкова, Києва (КНУКіМ, НАКККіМ, КНУТКіТ ім. І.Карпенка-Карого, НАМУ, НМАУ ім. П.Чайковського, НПУ ім. М.Драгоманова, ІМФЕ ім. М.Рильського), Луганська, Рівного, Кракова, Бидгоща, Варшави (Польща), Маріуполя, Львова, Луцька, Мінська (Білорусь) і ін., 3 тез наукових доповідей (Київ, Краків, Харків), 2-х інформаційних матеріалів – Географічний й Іменний покажчики в колективній монографії «Декоративно-прикладне мистецтво Рівненщини». Рівне: ПП ДМ, 2011, низки передмов до публіцистичних і методичних праць, друкованих на замовлення Рівненської облдержадміністрації та Ради директорів ОЦНТ України (2015-2019 рр.) тощо.

Його монографії знаходяться на сайтах Інтернет-магазинів США, у бібліотеках Мінська, Нюрнбергга, Гамбурга, Мадрида, Забже, Санкт-Петербурга, усіх Національних бібліотеках України, НАНУ, НАМУ, багатьох ВНЗ України, відомих науковців; є вони й в усіх районних бібліотеках Рівненщини, Рецензії на його монографії та організаційно-культурну й наукову діяльність опубліковані в багатьох наукових виданнях, зокрема й за межами України (Мінськ, Білорусь).

Серед опублікованого – низка статей у провідних Всеукраїнських часописах: «Вища школа», «Народна творчість та етнологія», «Народна творчість та етнографія: студії мистецтвознавчі», «Історичний журнал», «Матеріали до української етнології» (Київ), «Народознавчі зошити» (НАН України, Львів), «Вісник Книжкової Палати України», «Образотворче мистецтво», «Рідна школа», «Гілея», «Методист» (Київ) тощо.

Упродовж 2010-2019 рр. ним опубліковано понад 200 статей у періодичній пресі Рівненщини, Волині, Миколаївщини, Одещини та Києва про різні грані культурно-мистецького процесу країни і регіонів, рецензії на культурно-мистецькі події та постаті. Він – автор рецензій на художні твори, наукові праці, культурну діяльність регіональних митців в енциклопедії «Україна: історія великого народу». Київ, 2015 (http: // litopys. com. ua /places/ viznachn-postat/ khudozhniki-r-vnogo/), а також навчально-методичну літературу, підготовлену для ЗОШ України.

Виконував обов’язки Голови ДЕК на спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво. Реставрація» (РДГУ, 2018 р.).

Із травня 2011 по листопад 2012 р. вів щомісячну рубрику в журналі «Мистецькі грані» із всеукраїнською сферою розповсюдження («Творчі портрети» митців, художніх колективів та організаторів культурного життя Рівненщини, де опублікував 15 регіональних «творчих портретів»).

Із березня 2016 р. по т. ч. веде авторську програму «Грані мистецтва» на обласному телеканалі «Ритм-ТВ», присвячену культурно-мистецькій спадщині та творчості провідних майстрів мистецтв, у рамках якої записав понад 55 інтерв’ю (по 35-40 хвилин кожне) з народними артистами України: Н.Бучинською, К.Бужинською, В.Горянським, В.Мойсеєнком, Н.-М.Фариною, О.Поляковою, Г.Чапкісом, А.Сеітаблаєвим (АР Крим), С.Кондратівим, І.Островською (Київ), Р.Яцівим, Ю.Ямашем, М.Дзядиком (Львів), епатажним радіожурналістом, видавцем та шоу-меном Vel Johansson (Швеція), а також членами НСХ України Ф.Бобриком, С.Бусленком, В.Гвоздинським, О.Бобришевим, П.Подольцем і ін. (Рівне), розміщених у мережі Інтернет.

Входив до складу творчих груп із питань підготовки до друку Каталогу «Народний стрій Рівненщини» (візуальний ряд, передмова, верстка, 2017 р.), хрестоматії «Традиційно-побутові танці України» (автор передмови, Київ, 2019 р.), підготовлених на замовлення Ради директорів обласних центрів народної творчості України; упорядник, автор передмови та макету науково-публіцистичної праці Л.Костюк і У.Букайло «Традиції серпанкового ткацтва в Україні» (2016 р.), підготовленої на замовлення управління культури і туризму Рівненської облдержадміністрації.

Публікується у регіональних літературно-художніх («Погорина»), науково-краєзнавчих: «Острозький краєзнавчий збірник», «Вісник Національного історико-меморіального заповідника «Поле Берестецької битви», «Вісник Волинського обласного краєзнавчого музею», «Вісник Луганського ОЦНТ», «Вісник Харківського ООЦНТ», «Вісник Харківського ООМЦКіМ», «Вісник Вінницького КЗ «ОЦНТ» і ін., зокрема й спеціалізованих культурологічних виданнях («Народна творчість Рівненщини» КЗ «Рівненський ОЦНТ» Рівненської облради). Здійснював макетування й верстку останнього (2013-2015 рр.).

Член Національної Спілки краєзнавців України (з 2009 р.), член Національної Спілки журналістів України (з грудня 2013 р.). Входить до складу оргкомітету Рівненського міськвиконкому з питань присудження мистецької премії ім. Г.П.Косміаді (з лютого 2016 р.); член Комітету з питань культури, мистецтва та духовності Координаційної ради Рівненської області (з 2014 р., облуправління культури і туризму). Член журі ХVІ-ХХІ Міжнародних фестивалів дитячої творчості «Золотий лелека» (2013-2018 рр., Миколаїв – МДОЦ «Космос», с. Рибаківка) і Всеукраїнського шоу-проекту «Mini Miss & Mister Blond Ukraine, 2018 (Київ, 18 березня).

Брав участь у Міжнародних літніх «Академіях педагогічної творчості» (2013-2018 рр., МДОЦ «Космос», Миколаївська обл.), проведених провідними науковцями Національної академії педагогічних наук України та низки зарубіжних Академій (Молдови, Білорусі, прибалтійських країн, Польщі, Канади, США, РФ, Татарстану і ін.), підтверджених відповідними сертифікатами, а також науковому проекті (РДГУ – університет ім. Я.Длугоша, м. Ченстохова, Польща, 05.06-10.12.2018 р.), у результаті чого укладено угоди про співпрацю. Подібну угоду укладено і з Міністерством освіти Китаю (2017 р.).

Підвищення кваліфікації здійснив на кафедрах: історії України МЕГУ ім. С.Дем’янчука (2015 р.), документознавства і музейної справи СНУ ім. Лесі Українки (інтерактивне, 2016-2017 рр.), університету ім. Я. Длугоша (Польща, 2018 р.), а також під час ліцензійних та акредитаційних експертиз у ВНЗ України, міжнародних і всеукраїнських фестивальних заходів та конференцій.

Неодноразово запрошувався керівництвом ЗМІ областей у якості спеціального кореспондента для висвітлення міжнародних культурно-мистецьких заходів у м. Рівне (2011-2019 рр.), Луцьку (2015 р.), Миколаєві (2013-2014 рр.).

Автор 45 науково-методичних розробок (окремі – у співавторстві), з дисциплін «Українська культура», «Сучасна українська культура», «Історіографія культури України», «Методика організації культурологічних досліджень», «Сучасна регіональна культурна практика», «Історія музейної справи», «Теорія музейної справи», «Охорона праці в галузі» і ін., зокрема й колективних навчально-методичних посібників для студентів художньо-педагогічного факультету, факультету документальних комунікацій і менеджменту РДГУ. Ним упорядковано й опубліковано 22 програм наукових конференцій, з яких 6 міжнародних і 10 всеукраїнських, 4 одноосібні навчально-методичні посібники.

Щорічно 5-9 студентів під його керівництвом є учасниками Всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференцій, виконують кваліфікаційні дослідження різних освітніх степенів, публікуються у наукових виданнях. Він – рецензент багатьох кваліфікаційних досліджень й на інших кафедрах РДГУ.

Спільно з доц. Костюк Л.К. брав участь в організації міжнародного «Осіннього салону художників» (Рівне-Дубно, 17-18.09.2010 р.), мистецької акції «Спадщина художника М.Глущенка в м. Рівне» (2011 р.), «Відомий і не відомий Костянтин Литвин» (Рівне, 2013 р.), «Г.П.Косміаді: репатріант із Волині» (Сарни, 18.05.2018 р.) та ін., проведених у галереї європейського живопису «Євро-Арт» (17.11.2011 р., 11.12.2012 р.), історико-етнографічному музеї м. Сарни (2018 р.); є постійним учасником таких акцій у мистецьких галереях «Сальвадор Далі», «ЗУЗА», ООНСХУ, 2009-2019 рр. Автор наукових розвідок чи рецензій про ці культурно-мистецькі структури та їх діяльність.

Очолював мистецтвознавчу секцію в Рівненській МАН (листопад 2017-травень 2018 рр.; керовані ним роботи здобували призові місця на обласному конкурсі: І.Шпічка, ЗОШ № 27 – ІІІ місце; Н.Таборовець, Дубровицький НВК «Школа-ліцей» – ІV місце (НУВГіП, лютий, 2018 р.). Член журі та рецензент низки учнівських наукових робіт у Рівненській МАН (лютий, 2019 р.).

Входить до складу організаційних груп РДГУ з питань розробки новітніх інформаційних технологій; відповідальний за організацію акредитаційних експертиз на кафедрі (з 2015 р.), творчих зв’язків кафедри з іноземними ВНЗ (Китай, Польща (з 2016 р.). Автор інформаційних повідомлень, адміністратор сайтів кафедри (з 2015 р.) й художньо-педагогічного факультету (з 2016 р.).

Організатор туристичних подорожей студентів академічних груп РДГУ до історичних місць та національних історико-культурних заповідників України (Львів, Буковель, Почаїв, Зарваниця, Дубно, Олесько, Підгірці, Берестечко, Острог, Пересопниця, Кам’янець-Подільський, Бокота, Хотин, Батурин, Чигирин, Суботів, Холодний Яр, Канів, Київ тощо), художньої галереї «Мистецький арсенал» (Київ), замків, монастирів і пам’ятних місць Прикарпаття, Закарпаття, Поділля (2011-2018 рр.), Санкт-Петербургу і його околиць (Павловськ, Петергоф, Гатчина, Царське Село (квітень, 2014 р.), численних відвідувань культурно-мистецьких заходів в установах культури регіону, творчих зустрічей студентів із провідними фахівцями культурно-мистецької сфери та бізнесу України, організаторами культурного життя регіону (з 2010 р.).

Відзначений грамотами Міністерства освіти і науки України «За успіхи в науковій роботі» (2009 р.), «За підготовку висококваліфікованих кадрів» (2015 рр.); переможець Х загальноміського відкритого рейтингу популярності «Гордість міста» у номінації «Викладач-науковець року» (серпень, 2012 р.); обласного конкурсу молодих науковців (травень, 2017 р.). Нагороджений дипломами РДГУ «Науковець року» в номінації «Автор-2012», «Автор-2014», «Автор-2015», «Автор-2016», Подякою Сарненської райдержадміністрації за організацію виставки «Художник Г.Косміаді: репатріант із Волині» (05.2018 р.).

Член Апеляційної комісії РДГУ (з 2017 р.), член ученої ради художньо-педагогічного факультету, відповідальний за роботу СНТ на факультеті (з 2016 р.). За його ініціативи віднайдено кошти та створено спеціалізовану аудиторію кафедри (№ 39) (2018 р.).

За критеріями оцінки роботи викладача ВНЗ, розробленими Кабінетом Міністрів України і запровадженими у ВНЗ України, зокрема й РДГУ у 2016 році, посів 11 місце у загальному рейтингу серед майже 600 осіб професорсько-викладацького складу РДГУ. Цей рейтинг зберігається й надалі.

Науковий інтерес – регіональна культурно-мистецька проблематика.

Глущук Оксана Георгіївна – (магістр культурології). Закінчила Рівненський державний гуманітарний університет, кафедру культурології у 2002 році; у ВНЗ із 2002 р. Учасник 7 науково-практичних конференцій, з яких 3 – міжнародних. Організатор багатьох культурно-дозвіллєвих заходів у ЗОШ міста. Читає дисципліни: «Культурологія дозвілля», «Історія образотворчого мистецтва», «Історія сакрального мистецтва», «Соціологія культури», «Методика викладання прикладної культурології». Має 47 опублікованих науково-методичних праць. Куратор програми «Болонський процес» на кафедрі. Відповідальна за реалізацію комплексної наукової теми з прикладної культурології. Науковий інтерес – культурно-мистецька спадщина України ХІХ – ХХ ст.

Казначеєва Людмила Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент  (2013 р.).

Закінчила Рівненське державне музичне училище (1994 р.), Рівненський державний гуманітарний університет (1999 р.). З 1999 р. працює в РДГУ. 2008 р. захистила кандидатську дисертацію в Інституті історії НАН України на тему «Волинське дворянське зібрання (1796-1917): функції, структура, участь у системі органів влади». З 2012/2013 н. р. працює на кафедрі культурології, викладає «Історія мистецтв», «Сучасна українська та зарубіжна культура», «Культурологія дозвілля» (історія та теорія), «Музейні візії сучасності», «Риторика», «Тренінг ділових комунікацій».

Коло наукових інтересів: історико-теоретичні аспекти культурологічних дисциплін.

e-mail : kaznacheyeva1710@gmail.com

Тюска Валентина Борисівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри, випускниця кафедри культурології РДГУ (1996 р.) На кафедрі культурології РДГУ працює з 2003 р. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Творча самореалізація майбутнього педагога в процесі діяльності студентського клубу» зі спеціальності «Теорія і методика професійної освіти» в Житомирському державному університеті ім. І.Франка.

З 2009 р. – заступник декана з виховної роботи художньо-педагогічного факультету; куратор студентського клубу «Спалах» при кафедрі. Викладає навчальні дисципліни: «Вступ до прикладної культурології», «Організація відпочинку і розваг», «Психолого-педагогічні основи КДД», «Інформаційно-освітня діяльність», «Сучасна зарубіжна культура», «Інформаційно-методичне забезпечення КДД», «Волонтерство в структурі прикладної культурології». Має 10 опублікованих науково-методичних праць.